Iscola materna

"Ti bollu beni mancai..." - Unu libru pro faeddare de s'amore a sos pitzinnos minores

Un'àteru contigheddu bellu pro fàghere animatzione a sa letura a pitzinnos minores. Est su contu "Ti voglio bene anche se..." de Debi Gliori, chi faeddat de Mini, unu matzoneddu chi comintzat a fàghere preguntas in contu de s'amore: cantu durat s'amore? e si Mini s'esseret trasformadu in unu cocodrillu Maxi lu diat chèrrere bene su matessi? e ite càpitat cando non nos agatamus prus?
Marcella Ghiani, operadora linguìstica de Ìsili, at bortadu su contu in sardu ponende·li su tìtulu "Ti bollu beni mancai..." Chie lu cheret ascurtare dae sa boghe de s'operadora podet abbaidare custu vìdeu publicadu in su blog https://ulsarcidanubarbagia.wordpress.com/.

 

 

"Coloro e iscrio - Su primu cartolàriu meu de limba sarda"

"Coloro e iscrio - Su primu cartolàriu meu de limba sarda" est unu libru publicadu ocannu passadu dae s'Unione de Comunes de Barigadu pro lu dare a totu sos pitzinnos de iscola materna e elementare.
Est cumpostu dae 42 ischedas aprontadas dae sas operadoras Gianfranca Piras e Maria Giovanna Serchisu pro imparare a sos pitzinnos sos nùmenes de animales, frùtora, ortalìtzia e àteru. Sas ischedas si podent colorare, iscrìere e finas  retalliare.
Unu traballu ùtile siat pro sos pitzinnos chi ant a retzire su libru, siat pro sos mastros impignados in sos laboratòrios de sardu veiculare, chi ant a pòdere fotocopiare e impreare sas ischedas in sas atividades issoro.
Su libru, publicadu cun su cuntributu de sa lege regionale 6/2012 (art. 2, comma 13, annualidade 2012), est curadu dae s'assòtziu culturale "L'Altra Cultura" de Aristanis. Sa gràfica est de Badabò de Enrica Fara.
Pro bìdere sa versione "sfogliabile" bos podides cullegare a inoghe. Pro iscarrigare su pdf tocat a si cullegare a custu link.

 

 

Contos in sardu de onni tipu e genia

Cherides lèghere contos in sardu a sos pitzinnos ma no ischides in ue los agatare? Niente paura.
Oe bos damus carchi cussìgiu pràticu chi bos podet agiudare.
1) Si seis a curtzu a una libreria, chircade sos libreddos pro pitzinnos imprentados dae Papiros. Bi nd'at pro onni gustu, dae sos contos clàssicos (Niarva 'Biancaneve', Poddigheddu 'Pollicino', Sas aventuras de Pinocchio e àteros meda) a su Printzipeddu de Antoine de Saint-Exupéry.
2) Si librerias a curtzu non bi nd'at ma tenides unu computer, bos podides cullegare a su blog de Giagu Ledda (http://gleddasecchi.blogspot.it), chi est unu dutore amantiosu de sa limba sarda chi at fatu unu blog in ue nch'at postu bortaduras de contos pro mannos e minores. B'at una parte dedicada a sos contos pro pitzinnos e b'agatades sos contigheddos de Xavier Frias Conde, Marcovaldo de Italo Calvino e Paristòrias in su telèfonu de Gianni Rodari.
Comente bidides, su materiale non mancat. Bonu traballu a totus!
 

 

 

"Ajò a iscola" 1 e 2 in versione de iscarrigare

Chenàbura 10 de martzu 2017 in su teatru "Nonnu Mannu" de Iscanu amus fatu sa presentatzione de su libreddu "Ajò a iscola 2", publicadu pro more de sa lege regionale 6/2012.
Custu libreddu est su segundu de una sèrie: in su primu, publicadu in su 2013, b'aiat elementos de sas connoschèntzias de base (dies de sa chida, meses de s'annu, nùmenes de animales, etc.), in custu b'at una sèrie de contos de Esopo e de Fedro chi, ponende sos animales a faeddare, dant cussìgios de morale a sos òmines.
S'idea de base est de dare trastos de traballu a sos mastros chi cherent impreare su sardu in iscola, e pro custu onni pitzinnu de iscola materna e elementare de s'Unione Pianalza-Montiferru nd'at a retzire còpia.
Sos libreddos sunt iscritos sighende s'istandard ortogràficu regionale (LSC), e sos mastros ant a pòdere adatare sas ischedas a sas esigèntzias linguìsticas de s'iscola in ue traballant, faghende partetzipare finas sos genitores a custa òpera de trasmissione de sa limba a sos pitzinnos.
Chie cheret podet iscarrigare sos libreddos in versione pdf dae sos link chi ponimus in fatu:
"Ajò a iscola 1"
"Ajò a iscola 2"

Duas cantzoneddas de Cristian Urru pro imparare sas partes de su carenadu e sas atziones de sa die

Cun sos pitzinnos minores bortas meda serbit prus a lis imparare cantzoneddas chi no a lis aprontare ischedas. E tando bos nde proponimus duas imbentadas dae Cristian Urru pro imparare a sos pitzinnos de iscola sas partes de su carenadu e sas atziones de sa die in sardu.
Cristian est traballende pro sa limba sarda dae su 2003, est istadu operadore in sos Comunes de Partiolla e Campidanu de Bassu e como est collaborende comente espertu esternu in sas iscolas de Assèmini, Biddaspitziosa e Deximeputzu.
Li torramus gràtzias pro àere postu custas cantzoneddas a disponimentu de totus. Chie nde tenet praghere las podet iscarrigare incarchende inoghe.

 

 "Su gatu" - Unu puzzle totu in sardu

Est nàschidu su primu giogu a incastros (puzzle) in sardu. L'at creadu Papiros pro lu dare comente donu a sos premiados de "Iscrie una lìtera a sos Tres Res" e como est disponìbile pro chie totu lu cheret comporare.
Custa bella idea est bènnida a Diegu Corràine, editore de Papiros impignadu dae annos meda in sa promotzione de su sardu. Nos ispiegat chi s'idea de fàghere giogos a incastru in sardu la teniat dae ora "ca creo chi tochet a s'ingeniare pro propònnere su sardu in manera moderna e chi agradet a sos pitzinnos".
E custu puzzle de su gatu ite tenet de particulare?
"Est unu giogu traditzionale de 100 incastros (adatu a pitzinnos minores)" ma sa novidade est chi "in sa figura sunt inditadas sas partes chi la cumponent: sa carena, sa conca, sos mustratzos, etc. E est in sardu finas sa cassita in ue est collidu du giogu!".
Sa figura est pintada dae Pia Valentinis, illustradora de fama chi onni annu faghet sas pinturas pro su prèmiu "Iscrie una lìtera a sos Tres Res".
S'idea de Corràine est de publicare finas giogos adatos a pitzinnos prus mannitos, cun sa punna de dare difusione a sa limba sarda in manera discansosa.
Su giogu costat 21 èuros e si podet ordinare online dae su situ de Papiros.

 

 

Ischedas e libreddos fatos dae ULS Sarcidanu-Barbàgia de Seulu

In custos annos sos Ufìtzios de sa Limba Sarda ant fatu atividades meda cun sos pitzinnos minores, e sos materiales los amus publicados in sos annos colados in sa pàgina "Iscola" de su blog "In sardu est prus bellu".
Pro chie si los at pèrdidos, torramus a pònnere inoghe sos materiales aprontados dae Marcella Ghiani e Bruna Siriu cando fiant operadoras de s'Ufìtziu Limba Sarda de Sarcidanu-Barbàgia de Seulu (Comunes de Biddanoa 'e Tulu, Geroni, Isili, Nuradda, Nuragus, Sàdili, Scalepranu, Serri, Seulu e Stersili)
Sunt ischedas e libreddos pensados pro pitzinnos dae sos 3 a sos 10 annos e los podides iscarrigare o dae sa pàgina https://ulsarcidanubarbagia.wordpress.com/ainas/ o dae sos cullegamentos postos in fatu:
Libreddu "Dexi bocixeddas pintadas" (3-6 annos)
Libreddu "Su giogu de is formas furriadas"(3-6 annos)
Libreddu "Dexi mamaiolas... e imparaus a contai" (3-8 annos)
"Libureddu a coloris" (6-10 annos)
"Fueddus ingruxiaus" (6-10 annos - crutziverba a figuras)
"Agata sa vocali" (6-8 annos)
"Rebus in duas lìnguas" (8-10 annos) 

Poesias de Nadale pro s'iscola de s'infàntzia

Bi cheret pagas dies a Nadale, ma b'at ancora tempus pro imparare carchi poesiedda a sos pitzinnos pro chi la nàrgiant a sos parentes su note de missa de puddos. Publicamus inoghe unas cantas poesieddas iscritas dae Maria Giovanna Serchisu, operadora de isportellu in Pianalza-Montiferru, Barigadu e Bassa Badde de Tirsu, chi si podent imparare a sos pitzinnos de s'iscola de s'infàntzia e de sas primas classes de s'iscola primària.
Su file est in pdf e si podet iscarrigare dae inoghe.
Libros de istòria sarda de iscarrigare gratis

Totu sos mastros interessados a faeddare de istòria sarda a sos pitzinnos de iscola como tenent un'istrumentu de prima calidade pro more de su grupu "Storia sarda nella scuola italiana", chi est unu grupu de autores e mastros chi sunt traballende a tìtulu voluntàriu pro nche fàghere intrare s'istòria sarda a iscola.
Finas a como, difatis, in sos libros de iscola s'istòria de Sardigna no est mentovada mai. Sas pagas bortas chi si nde faeddat b'at informatziones isballiadas (leghe s'artìculu iscritu dae Frantziscu Sanna subra de custu argumentu) e càpitat finas chi in sas mapas sa Sardigna mancu si b'agatet.
Est pro cussu chi su grupu Storia sarda nella scuola italiana at comintzadu a preparare materiales didàticos in formadu digitale, chi chie cheret si nde podet iscarrigare dae su link http://lastoriasarda.com/didattica/ o dae sa pàgina Facebook issoro sena pagare nudda.
Finas a como si podent iscarrigare sos testos chi sighint:
Storia sarda da colorare (iscola de s'infàntzia; classe 1° e 2°);
Edade prenuràgica (classe 3°);
Edade nuràgica (classe 4°);
Sa die de sa Sardigna (classe 3°, 4°, 5°).
Pro sos pitzinnos de prima mèdia b'at unu testu de istòria medievale chi in 78 pàginas presentat 5 mòdulos chi tratant de s'època vandàlica, bizantina e giudicale in Sardigna, cun mapas cuntzetuales, ischedas, mòdulos de verìfica.
Unu traballu de prima calidade, duncas, postu a disponimentu de sa Rete pro chi totus nde tèngiant profetu.
Materiale pro s'iscola materna

Pro sos mastros chi tenent praghere de imparare su sardu a sos pitzinnos, publicamus àteru materiale didàticu de impreare in s'iscola materna. Custu est aprontadu dae s'Ufìtziu Limba Sarda de Ardaule pro unu laboratòriu de animatzione a sa letura.
B'at un'alfabetiere cun sos nùmenes de sos animales (de apicare a su muru) e unu libreddu cun su contu de "Cuguddeddu Ruju", est a nàrrere 'Cappuccetto Rosso".
Iscàrriga su contu de "Cuguddeddu Ruju"
Alfabetiere de sos animales, ischedas "Frùtora e istajones", libreddu "Ajò a iscola"

Est disponìbile in lìnia su materiale didàticu pro sas iscolas preparadu dae s'Ufìtziu Limba Sarda e finantziadu dae s'Unione de sos Comunes de Pianalza-Montiferru otzidentale in su 2013.
Custu materiale, pensadu pro pitzinnos minores (materna e iscola elementare), cheret èssere un'agiudu pro sos mastros e pro totu cussos babbos e mamas chi cherent imparare su sardu a sos fìgios.
Chie cheret lu podet iscarrigare dae sos cullegamentos chi sighint:
Ischedas "Frùtora e ortalìtzia" de su beranu, istiu, atòngiu, ierru.