Chie semus

Dae paritzos annos semus traballende comente operadores linguìsticos in totu sa Sardigna, collaborende cun mastros e genitores e dende consulèntzia in contu de limba sarda.
Amus pensadu chi podet èssere de profetu a pònnere in unu blog totu su materiale chi amus preparadu pro sas iscolas, agiunghende finas su materiale de àteros collegas e su chi amus agatadu in Rete, a manera chi chie cheret imparare su sardu a sos pitzinnos agatet su materiale in unu logu ùnicu (cosa chi finas a oe est mancada)
Bos auguramus de l'impreare cun salude e de nde tènnere profetu mannu.