30.1.23

30 e 31 de ghennàrgiu - Sas dies imprestadas

A sas ùrtimas dies de ghennàrgiu (sas chi in italianu si narant "Giorni della merla") sos pastores sardos lis naraiant "Dies imprestadas" e naraiant unu contu pro ispiegare pro ite a su sòlitu sunt duas dies fritas meda. Su contu faeddat de unu pastoreddu barrosu meda, chi at chèrridu pònnere marrania cun su mese de ghennàrgiu, chi a cussu tempus fiat de 29 dies e non de 31.

Ma intre s'òmine e su tempus la binchet semper su tempus, e Ghennàrgiu at agatadu sa manera de la fàghere pagare a su pastoreddu.

Pro sos mastros chi tenent praghere de imparare a sos pitzinnos, paris cun su contu italianu de sa mèrula, finas su contu traditzionale nostru amus aprontadu un'ischeda in ue b'at finas figuras de colorare.

S'ischeda si podet iscarrigare incarchende inoghe.

(GF.P.)

14.12.22

Idea-regalu pro Nadale: su libreddu “Is Mariposas” de Giuanna Dessì

Chie pro Nadale cheret fàghere unu regalu originale e ùtile a unu pitzinnu minore podet seberare tantas cosas, dae sos giogos a sa roba de bestire a sos durches. Ma si li cheret fàghere unu donu chi agiuet finas sa crèschida sua li podet regalare unu libru, màssimu si su libru aunint sa gràfica galana a s’insignamentu. “Is Mariposas” est unu de custos.

Primu volùmene de una collana chi si narat “Is Babballotis”, chi cheret agiuare a sos pitzinnos a esplorare s’ambiente naturale, faeddat de sas mariposas cun una gràfica galana, mustrende a pitzinnos dae sos 4 a sos 10 annos sa bellesa de su mundu de sos animales. Est naturale chi a sos prus piticos bi lis at a lèghere su babbu o sa mama, ma pro sos prus mannitos at a èssere un’ispàssiu a abbaidare custu bellu libreddu leghende a sa sola.

Su libru naschet dae sa fantasia de Giuanna Dessì (pedagogistra e mastra de sardu) e dae s’intuitzione de Edizioni Archivi del Sud.

Giuanna Dessì dae paritzos annos est aunende sa passione sua pro s’arte a su disìgiu de dare un’agiudu a chie cheret imparare su sardu a sos pitzinnos. Cun custa idea at progetadu materiales didàticos chi tratant argumentos diferentes (flora e fàuna, alimentos, fainas de onni die, etc.) e los at postos a disponimentu in su situ suo Sardu Pintau.

chi impreat su mètodu de aprendimentu “deretu” nàschidu a primos de su 1900: onni immàgine est cullegada in manera dereta cun sa limba de arrivu, sena bortaduras in sa limba dominante.

Su libreddu costat 4 èuros e si podet prenotare iscriende a archividelsud@gmail.com o telefonende a su nùmeru WhatsApp e Telegram 0039-3770995520.

(GF.P.)


24.11.22

Sos libros de Antiogu Ghiani e Liliana Zucca - Guidas didàticas pro mastros de limba sarda

Nch'at passadu annos meda dae cando, in su 2006, Antiogu Ghiani e Liliana Zucca, mastros de iscola elementare, ant publicadu su libru "Contendi e arrexonendi", guida didàtica chi cheret dare un'agiudu cuncretu a sos mastros interessados a imparare su sardu a sos pitzinnos.

Su libru benit a pustis de un'àteru intituladu "Scriendi e gioghendi", publicadu in su 1992 a pustis de un'esperièntzia de imparu de su sardu a sos pitzinnos de iscola elementare.

"Sa cosa prus mala a cumbàtiri est stétia sa bregùngia chi teniant is pipius, candu fiant in prima, a chistionari in sardu, fintzas e puita ca is Mannus ddis iant imparau a pentzari ca chistionendu in italianu iant èssiri stétius sempri prus bonus in is studius e ca su chistionari in sardu, invecias, ddus iat ai postus sempri prus in bàsciu de is chi chistionànt in italianu" iscrient sos mastros in s'introdutzione.

A bellu a bellu, cun atividades galanas e cun s'esempru dadu onni die, mastru Antiogu e mastra Liliana ant bìnchidu sas resistèntzias de sos pitzinnos (e de sos mannos puru) a faeddare in sardu.

S'esperièntzia issoro la ponent a disponimentu in duos libros bellos a beru, in ue b'at unu percursu linguìsticu graduale chi comintzat dae sa prima elementare e sighit finas a finire s'iscola primària.

Su libru "Contendi e arrexonendi" est partzidu in 7 setziones: "Fundamentus, Contus, Arrexonamentus, Poisias, Giografia e Iscièntzias, Giogu" in ue b'at tantas ischedas de traballu bene fatas e una parte introdutiva chi dat cussìgios pràticos pro sas atividades de fàghere a su comintzu de su percursu didàticu.

Sos duos libros, publicados online in sa Libreria Digitale de Sardigna, si podent iscarrigare in pdf dae sos link chi ponimus in fatu:

"Scriendi e gioghendi"

"Contendi e arrexonendi"

(GF.P.)

23.11.22

Sas cantzones de Nadale de Babbai Casu

Semus ancora in su mese de santandria, ma mancat pagu a comintzare su tempus màgicu de su Nadale, cun totu sas traditziones, sos ritos e sa bellesa sua.

Carchi mastra nos at pedidu cantzoneddas de Nadale de imparare a sos pitzinnos e nos est bènnidu a conca chi a las tènnere podet èssere ùtile finas a àteros mastros. Aìamus publicadu carchi cosa in sos annos colados (https://insarduestprusbellu2.blogspot.com/2013/11/teatrinos-de-nadale-pro-pitzinnos_22.html), ma como in particulare cherimus faeddare de sos càntigos pro sa novena de Nadale iscritos dae sos preìderos Pedru Casu e Austinu Sanna in su 1927.

Pedru Casu, connotu comente “Babbai Casu” est istadu pàrracu de Berchidda dae su 1912 finas a sa morte, in su 1954; Austinu Sanna, de Otieri, est istadu vitze pàrracu cun issu finas a su 1930.

Sas cantzones, iscritas dae Babbai Casu e musicadas dae Austinu Sanna, dant messàgios de paghe e de isperàntzia. Ant permìtidu a sa gente de cussu tempus, chi pro su prus non fiat iscolarizada, de s’acurtziare a sos temas de sa fide cristiana in manera fàtzile, cun melodias ispiradas a melodias sardas chi esistiant giai, prus pagu solennes e “severas” de cussas de sa traditzione latina e italiana.

Pro custa resone sa gente las at apretziadas dae sùbitu, e si sunt tramandadas dae una generatzione a s’àtera finas pro more de s’interpretatzione chi nd’ant fatu artistas locales e de fama internatzionale. Finas Paolo Fresu in su 2014 at inseridu sas melodias de “In sa notte profunda, Notte de chelu e Naschid’est” in s’album suo “Jazzie Christmas”

Sas cantzones pro sa novena de Nadale fiant 9, una pro onni die. Nde publicamus calicuna, paris cun sos link a sos testos e a sos vìdeos pro chie las cheret imparare.

Aculzu a Betlemme (testu)

Aculzu a Betlemme (vìdeo)

 

Andemus a sa grutta (testu)

Andemus a sa grutta (vìdeo)

 

Cand'est nadu Gesùs (testu)

Cand'est nadu Gesùs (vìdeo)

 

Duos isposos (testu)

Duos isposos (vìdeo)

 

In sa notte profunda (testu)

In sa notte profunda (vìdeo)

 

Naschid'est (testu)

Naschid'est (vìdeo)

 

Notte de chelu (testu)

Notte de chelu (vìdeo)

Chie nde cheret ischire de prus, si podet cullegare a su situ https://www.bibliotechelinas.it/2020/11/26/cantendi-paschixedda-canti-natalizi-della-tradizione-religiosa-sarda/, in ue b’at finas una bella bibliografia e sos link a àteros artìculos de profundamentu.

(GF.P.)

8.11.22

"Nadale in allegria" - Materiale didàticu de Nadale (pdf de iscarrigare)

A s'agabbu de su traballu de ocannu, s'isportellu linguìsticu de Pianalza-Montiferru at chèrfidu aprontare unu libreddu chi faeddat de su Nadale, pro lu pònnere a disponimentu de totu cussos mastros chi cherent faeddare de su Nadale a sos pitzinnos e lu cherent fàghere in sardu.
Pro chistiones de disponibilidade econòmmica non nd'amus pòdidu dare còpia a onni pitzinnu comente cun sos àteros libreddos, ma onni Comune aderente a su progetu nd'at retzidu còpia pro la dare a sa biblioteca (o ludoteca / tzentru de agregatzione).
Lu publicamus finas inoghe gasi chie cheret si lu podet iscarrigare e l'impreare in classe.
Bonu traballu a totus!
Gianfranca e Maria Giovanna

10.8.22

"Cavalleria rusticana" de Giovanni Verga in sardu (pdf de iscarrigare)

Ocannu sunt sos chentu annos dae sa morte de Giovanni Verga (1840-1922), iscritore sitzilianu e forsis s'esponente prus mannu de sa currente literària de su Verismu.

Pro l'ammentare, amus pensadu de bortare in sardu una de sas novellas suas prus famadas: Cavalleria rusticana. De custa novella Verga nd'at iscritu finas un'iscenegiadura teatrale e, a pustis, Pietro Mascagni nd'at fatu un'òpera lìrica chi est istada rapresentada pro sa prima borta su 17 de maju de su 1890.

Chie tenet praghere de lèghere sa novella bortada in sardu dae Maria Giovanna Serchisu la podet iscarrigare in pdf incarchende inoghe.23.6.22

Mètodos pro imparare su sardu a sos pitzinnos -- Sa tesi de làurea de Silvia Mastinu (pdf de iscarrigare)

"Comente si faghet a trasmìtere a sos pitzinnos su praghere de imparare sa limba sarda?". Est custa sa pregunta chi faghet de base a sa tesi de làurea de Silvia Mastinu, operadora linguìstica chi in custas dies at leadu sa segunda làurea in Sièntzias de sa Formatzione Primària.

Sa tesi est intitulada "Metodologie ludico didattiche per l'apprendimento della lingua minoritaria" e tenet sa punna de pònnere paris sos mètodos educativos lùdicos cun s'imparu de sa limba sarda.

Silvia at traballadu pro annos meda cun sos pitzinnos, e l'ischit chi sos pitzinnos in sardu non bi faeddant prus. E ischit finas chi, pro bi lis pòdere imparare, tocat de intrare in sintonia cun issos e de los fàghere incantare de s'argumentu agatende sa manera giusta. E ite est chi lis agradat a sos pitzinnos? A giogare. Duncas sa manera giusta est a los fàghere imparare gioghende.

Su traballu ponet paris sos istùdios de didàtica e s'esperièntzia pràtica de s'autora, chi pro tantos annos at traballadu in iscola comente esperta de limba sarda. Est nàschidu pro èssere un'agiudu pràticu, bidu chi finas a como trastos ispetzìficos de custu argumentu non si nd'agatat.

S'òpera est dividida in tres partes: sa prima tratat de sa situatzione de sa limba sarda a dies de oe; sa segunda faeddat de sa didàtica de su giogu; sa de tres de sas metodologias chi agiuant sa didàtica.

In custu ùrtimu capìtulu b'at una parte teòrica e una sèrie de ischedas operativas pro esigèntzias diferentes (ascurtu ebbia; produtzione orale; aprofundamentu de terminologia e grammàtica; grammàtica cuntrastiva). Sas ischedas cuntenent esempros de atividades isperimentadas dae s'autora cun profetu e sunt craras e fàtziles.

Unu traballu bene fatu a beru, chi podet dare tantas ideas a mastros, operadores linguìsticos e finas a babbos e mamas.

Nos diat pràghere chi custa guida, chi publicamus in pdf cun su permissu gentile de s'autora, siat publicada luego comente libru e lu potzant tènnere totu sos chi sunt interessados a s'argumentu.

Iscàrriga su pdf

(GF.P.)