2.2.17

"Su padente de sa limba" - Giogu pro sos prus minoreddos

Oe bos presentamus unu giogu online pro sos pitzinnos prus minoreddos, pro lis imparare a contare, a memorizare sos nùmenes, a connòschere sos colores, sos animales, s'ortalìtzia e sa frùtora.
Custu giogu, nàschidu dae un'idea de Micheli Ladu, si narat "Su Padente de sa Limba" e apartenet a su progetu "Dischente" realizadu in su 2009 dae sa Provìntzia de Aristanis.
Gioghende in su "padente" (est a nàrrere in su buscu) sos pitzinnos ponent in movimentu sa mente cun giogos de memòria a tipu "Memory" o cun cullegamentos intre paràulas e immàgines.
Chie bi cheret giogare si podet cullegare a custu link.
Chie cheret cuntatare sa Provìntzia de Aristanis pro si fàghere mandare s'òpera in 6 volùmenes DISCHENTE, chi cuntenet unu cursu de grammàtica de su sardu curredadu de esertzìtzios, si podet cullegare a su situ de sa Provìntzia e iscarrigare su mòdulu pro la pedire a s'Ufìtziu Limba Sarda.